IMSO

(International Mathematics and Science Olympiad for Primary School) là Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế thường niên bằng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học trên toàn thế giới, với mục tiêu giúp học sinh tiểu học phát triển khả năng cao nhất về Toán và Khoa học.

PARTICIPANT


Do Hoang Nam

Position: Math

ID: VNM-PM04

Award: Bronze Medal - Math

Download Certificate

Nguyen Hoang Quoc Anh

Position: Math

ID: VNM-PM08

Award: Bronze Medal - Math

Download Certificate

Nguyen Huy Hoang Long

Position: Math

ID: VNM-PM10

Award: Bronze Medal - Math

Download Certificate

Tran Quang Vu

Position: Math

ID: VNM-PM03

Award: Bronze Medal - Math

Download Certificate

Chu Tien Vuong

Position: Science

ID: VNM-PS05

Award: Bronze Medal - Science

Download Certificate

Do Cong Danh

Position: Science

ID: VNM-PS11

Award: Bronze Medal - Science

Download Certificate

Nguyen Thanh Binh

Position: Science

ID: VNM-PS04

Award: Bronze Medal - Science

Download Certificate

Tran Viet Anh

Position: Science

ID: VNM-PS07

Award: Bronze Medal - Science

Download Certificate

Ha Manh Hung

Position: Math

ID: VNM-PM02

Award: Gold Medal - Math

Download Certificate

Nguyen Tung Lam

Position: Math

ID: VNM-PM07

Award: Gold Medal - Math

Download Certificate

Download Certificate

Do Bao Nam

Position: Math

ID: VNM-PM06

Award: Participant - Math

Download Certificate

Dinh Dai Lam

Position: Science

ID: VNM-PS08

Award: Participant - Science

Download Certificate

Nguyen Manh Luan

Position: Science

ID: VNM-PS09

Award: Participant - Science

Download Certificate

Tran Hoang Dang Khoa

Position: Science

ID: VNM-PS03

Award: Participant - Science

Download Certificate

Nguyen Anh Hung

Position: Math

ID: VNM-PM11

Award: Silver Medal - Math

Download Certificate

Nguyen Manh Lam

Position: Math

ID: VNM-PM12

Award: Silver Medal - Math

Download Certificate

Nguyen Ngoc Huy Anh

Position: Math

ID: VNM-PM01

Award: Silver Medal - Math

Download Certificate

Nguyen Van Cau Vinh

Position: Math

ID: VNM-PM09

Award: Silver Medal - Math

Download Certificate

Vu Le Duc Minh

Position: Math

ID: VNM-PM05

Award: Silver Medal - Math

Download Certificate

Le Xuan Tuan

Position: Science

ID: VNM-PS10

Award: Silver Medal - Science

Download Certificate

Ta Hoang Nguyen

Position: Science

ID: VNM-PS06

Award: Silver Medal - Science

Download Certificate

Vo Thuy Linh

Position: Science

ID: VNM-PS12

Award: Silver Medal - Science

Download Certificate

Vu Nhat Long

Position: Science

ID: VNM-PS02

Award: Silver Medal - Science

Download Certificate

Vuong Ha Chi

Position: Science

ID: VNM-PS01

Award: Silver Medal - Science

Download Certificate

Team Leader


Cai Viet Long

Position: Math Tutor

ID: VNM-MT03

Download Certificate

Dinh Huu Lam

Position: Math Tutor

ID: VNM-MT02

Download Certificate

Nguyen Trung Hieu

Position: Math Tutor

ID: VNM-MT01

Download Certificate

Do Duc Thanh

Position: Science Tutor

ID: VNM-ST04

Download Certificate

Nguyen Thi Nga

Position: Science Tutor

ID: VNM-ST03

Download Certificate

Ha Lam Son

Position: Science Tutor

ID: VNM-ST02

Download Certificate

Nguyen Kim Nu Thao

Position: Science Tutor

ID: VNM-ST01

Download Certificate

Trung Chi Nguyen

Position: Team Leader

ID: VNM-TL01

Download Certificate

Kieu Van Minh

Position: Team Leader

ID: VNM-TL02

Download Certificate

© This site is made with   by IEG global